Bli medlem

Medlemsansökan

Ansökan gäller (markera med ett kryss):

Nytt medlemskap _______

Uppdatering vid adressändring mm _______

 

Namn __________________

Adress __________________

Postnummer ________________

Ort __________________

Tel. bostad __________________

Tel. dagtid __________________

Tel. mobil __________________

E-postadress __________________

Personnummer (10 siffror) __________________

Underskrift __________________

 

Markera med ett kryss vilken eller vilka sektioner du/ni vill tillhöra:

Bil ____

Flyg ____

Båt ____

 

Med din underskrift så godkänner du också Nyköpings Modellklubbs miljöpolicy samt drog- och antivåldsplan. Dessa finns på klubbens hemsida (www.nykmk.se) samt anslaget i klubblokalen.

 

Är du omyndig behöver du förälder/målsmans godkännande

Målsmans underskrift __________________

Namnförtydligande __________________

 

Ifylld ansökan lämnas till styrelsen eller skickas per mail till NMK. Mailadress finns under fliken Styrelsen på www.nykmk.se

 

Uppgifter vid ansökan om familjemedlemsskap:

Familjemedlem 1

Namn __________________

Personnummer __________________

Familjemedlem 2

Namn __________________

Personnummer __________________

Familjemedlem 3

Namn __________________

Personnummer __________________

Familjemedlem 4

Namn __________________

Personnummer __________________